สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.)
ขอความร่วมมือท่านในการตอบแบบสอบถาม โดยข้อมูลทั้งหมดจะถือเป็นความลับ การรายงานจะนำเสนอในรูปค่าเฉลี่ย ร้อยละ และค่าดัชนี เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจต่อไป

รหัสบัตรประชาชน